افقی زمین است.
۳- هر دو پاسخ، با افزایش? به شدت کاهش می‌یابند.
در شکل (۳-۴)، پاسخ حاصل از عدم تراکم ‌پذیری آب با خطوط افقی نشان داده شده است. همانطور که دیده می‌شود، این پاسخ مستقل از فرکانس تحریک است و هیچ بزرگ‌نمایی از پاسخ در نزدیکی فرکانسهای طبیعی وجود ندارد.
خطاهای پاسخ در این حالت بینهایت بزرگ هستند. همچنین

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد آغازگرهای۷۵، هتروزیگوتی۷۴، ذوالفقاری، هگزاپلوئید

دیدگاهتان را بنویسید