بالادست شیب دار وهمراه با سیال لزج و تراکم پذیر ارائه کرد. وی با استفاده از روش انتگرال گیری مرزی و یک سری از توابع خاص که شرایط مرزی و معادله حاکم را ارضا می کند، فشار هیدرودینامیک را یافت و برای حالت های مختلف از شکل وجه بالادست سد این پاسخ ها را به کمک مسائل عددی بیان نمود.
زینگالس[۲۷]، فشار هیدرودینامیک سیستم سد- مخزن

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد شمالغرب، (ذوالفقاری، خارستانی،

دیدگاهتان را بنویسید