دانلود پایان نامه

خطای قابل توجهی را بوجود می‌آورد.
۳- ساده‌سازی تحلیل با عدم درنظرگیری تراکم‌پذیری آب می‌تواند خطای قابل توجهی را نتیجه دهد.

۳-۵-۱- مولفه قائم حرکت زمین
در ادامه تحقیقات صورت گرفته، چاکرابارتی و چوپرا[۲]، فشار هیدرودینامیک را در مخزن سد در اثر مؤلفه قائم زلزله، به دست آوردند. آنها از همان فرضیات بخش قبل استفاده نموده و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهآب،، ۳-۵-، نمود[۱۰].، ۳-۵-۱-

دیدگاهتان را بنویسید