دانلود پایان نامه

روش ها شامل روش جداسازی متغیرها، تبدیل فوریه کسینوسی و تبدیل لاپلاس می باشد. در نهایت معادله (۲-۲۲) که معادله حاکم بر رفتار مخزن با سیال غیرلزج و تراکم ناپذیر می باشد، حل کرده و در حالت خاص و نتایج با هم مقایسه می شوند. در حل معادلات دو گروه از شرایط مرزی بررسی می گردد که گروه اول بر اساس شتاب افقی در مخزن سد در اثر ارتعاش

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع تهیهی، ۳-۵-، گرفت:، می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید