سیستم سد-مخزن، استفاده از روش های عددی مناسب تر می نماید. در این میان برخی از محققین به بررسی پاسخ ها به روش های عددی پرداختند که بدلیل اینکه بحث عددی خارج از بحث این تحقیق می باشد بدان پرداخته نمی شود.
۳-۸-بررسی شرط مرزی انتشار
بعضی کارهای تحلیلی انجام شده، در زمینه ی شرط مرزی انتشار می باشد که هدف در نظر گرفتن یک مرز

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان خودکنترلی

دیدگاهتان را بنویسید