دانلود پایان نامه

زنان جوان می باشد. ( گودرزی، ۱۳۸۱)
۲-بیماریهای اسهالی ناشی از اشریشیاکلی: اشریشیاکلی براساس خصوصیات بیماریزا طبقه بندی می شوند و هر گروه با مکانیسم متفاوتی موجب بیماری می شوند. خصوصیات چسبیدن به سلولهای اپیتلیال روده کوچک یا بزرگ به وسیله ژنها روی پلاسمیدها کدگذاری می شوند.

اشریشیاکلی انتروپاتوژن۶۱ ، علت مهم اسهال در

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع مخزن)،، (مقادیر، ...، فرکانسهای

دیدگاهتان را بنویسید