دانلود پایان نامه

بیماریزا نیستند. آنها همچنین در فساد شیر نیز نقش دارند زیرا قادر به تخمیر لاکتوز همراه با تولید اسید و گاز بوده و همچنین پروتئین های شیر را نیز تجزیه می کنند. ( یورونگ۶۰، ۲۰۱۳)
اشریشیا کلی، بطور مشخص از نظر آزمایشات ایندول، لیزین دکربوکسیلاز و تخمیر مانیتول، مثبت است و از گلوکز گاز تولید می کند. ارگانیسم جدا شده را می توان به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دوم،، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید