دانلود پایان نامه

که برای رشد بیشتر میکروارگانیسم ها ایده آل است. (هیولینک۵۷، ۲۰۰۳)

اکسیژن : میکروارگانیسم ها را می توان بر حسب نیاز آنها به اکسیژن برای رشد و زنده ماندن تقسیم بندی کرد:
– هوازی اجباری: اکسیژن نیاز دارند.
– هوازی اختیاری: هم در حضور اکسیژن و هم در غیاب آن رشد می کند.
– میکروائروفیل: بهترین میزان رشد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعارزش بازار، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دیدگاهتان را بنویسید