دانلود پایان نامه

لاکتوپراکسیداز
۲- ۲- لاکتوفرین
۳- لایزوزیم
۴- گزانتین

فاکتورهای ذاتی به خاصیت ماده غذایی وابسته می باشند و فاکتورهای خارجی به محیط انبار و ذخیره بستگی دارد که شامل درجه حرارت، رطوبت نسبی و گازها که اطراف ماده غذایی هستند، می باشد. ( گودرزی، ۱۳۸۱)

درجه حرارت : میکروارگانیسم ها در طیف حرارتی متفاوتی از کم تا گسترده

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهدینامیکی

دیدگاهتان را بنویسید