حال استراحت را که بعنوان اندوسپور شناخته می شوند دارند. اسپورها در شرایط نامناسب محیطی نظیر فقدان مواد غذایی و نیاز به رطوبت برای رشد تشکیل می شوند و یک استراتژی برای بقا است. اسپورها متابولیسمی ندارند و می توانند در برابر شرایطی نظیر گرما، مواد ضدعفونی و نور ماوراءبنفش مقاومت کنند. هنگامیکه شرایط محیطی مطلوب باشد اسپورها جوانه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایشی، پکیج، گردد(به، ساس

دیدگاهتان را بنویسید