داشته باشند. (کریم ، ۱۳۸۰)
۱-۳-۱- میکروبیولوژی لبنیات
میکروارگانیسم ها شامل باکتریها، قارچها (مخمر و کپک)، ویروسها (شامل باکتریوفاژها)و انگلها هستند. در اینجا به بررسی باکتریها پرداخته می شود.
یکی از روشهای طبقه بندی باکتریها مورفولوژی آنها می باشد که شامل کوکسی ها : کروی شکل به اندازه ( ۵/۱ – ۴/۰ مثل استافلوکوکها (خوشه ای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع آنتی‎بادی، سپری، نیتروفنیل‎فسفات، زمینه،

دیدگاهتان را بنویسید