لیتربیان می شود. (ال شارف۵۰، ۲۰۰۶)

منحنی رشد باکتری ها شامل مراحل زیر می باشد:
– فاز تأخیری۵۱ : زمان لازم برای میکروارگانیسم ها تا به شرایط محیط جدید عادت کنند، در این مرحله رشد یا خیلی کم است یا اصلا رشدی وجود ندارد.

– فاز لگاریتمی۵۲: رشد لگاریتمی میکروارگانیسم ها که میزان تکثیردر حداکثر می باشد.

– مرحله سکون۵۳ :

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهاندازه اثر، سلامت روان، استرس

دیدگاهتان را بنویسید