لیتربیان می شود. (ال شارف۵۰، ۲۰۰۶)

منحنی رشد باکتری ها شامل مراحل زیر می باشد:
– فاز تأخیری۵۱ : زمان لازم برای میکروارگانیسم ها تا به شرایط محیط جدید عادت کنند، در این مرحله رشد یا خیلی کم است یا اصلا رشدی وجود ندارد.

– فاز لگاریتمی۵۲: رشد لگاریتمی میکروارگانیسم ها که میزان تکثیردر حداکثر می باشد.

– مرحله سکون۵۳ :

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع شکل(۳-۶):، چوپرا، می‌باشد،، مخزن،

دیدگاهتان را بنویسید