حساس و سریع در دسترس می باشد که حضور حتی یک سلول باکتریایی بیماریزا را نشان خواهد داد.
جداسازی میکروارگانیسم ها یک مرحله مقدماتی مهم در تشخیص بیشتر غذاهای در حال فساد و ارگانیسم های بیماریزا می باشد که با استفاده از روش کشت میکروبی انجام می شود. ( گودرزی، ۱۳۸۱)
۱-۴- میکروارگانیسم ها در شیر
شیر در هنگام ترشح از پستان استریل

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایارتکاب جرم، تکرار جرم، حق تصرف

دیدگاهتان را بنویسید