مهم اسهال شیر خواران در کشورهای در حال توسعه می باشد. عوامل کلونیزه کننده ETEC خاص در انسان، سبب تسریع چسبندگی ETEC به سلولهای اپیتلیال روده کوچک می شوند. بعضی از سویه های ETEC نوعی اگزوتوکسین حساس به حرارت (LT) (وزن مولکولی D80.000 ) تولید می کنند که تحت کنترل ژنتیکی یک پلاسمید است. زیرواحد B آن در حاشیه پرزهای سلولهای اپیتلیال

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان خودارزیابی، خودکنترلی

دیدگاهتان را بنویسید