دانلود پایان نامه

روده توسط مایعات متسع شده و سبب افزایش حرکت روده و اسهال می شود، که برای چند روز ادامه دارد. LT خاصیت آنتی ژنی دارد و با انتروتوکسین ویبریوکلره واکنش متقاطع نشان می دهد. (هیولینک، ۲۰۰۳)
LT تولید آنتی بادیهای خنثی کننده در سرم (و احتماالا در روده) افرادی که قبلا دچار عفونت با اشریشیاکلی انتروتوکسیژن شدهاند را تحریک میکند. مردم

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع همکاران،۱۳۷۶).، لوینسون، ،

دیدگاهتان را بنویسید