غذایی هستند (تقریبا Min= 0.7 aw.) . میزان aw در شیر تقریبا ۹۸/۰ می باشد.
PH : بیشتر میکروارگانیسم ها تقریبا PH خنثی دارند (PH= 6-7.5). مخمرها قادرند که در محیط اسیدی تر در مقایسه با باکتریها رشد کنند. کپکها می توانند در یک رنج وسیعتری از PH رشد کنند اما تنها تعداد کمی شرایط اسیدی را ترجیح می دهند. شیر ‍pH حدود ۶/۶ دارد

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره بازارهای الکترونیکی، کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید