دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم: كودك از ديدگاه قوانين سايركشورها
همان طوركه در مبحث قبلي اشاره شد اكثر كشورهای جهان سعي كرده­اند قوانين داخلي خويش را تا جايي كه امكان پذير است تغيير داده تا بتوانند حقوق كودكان را رعايت كنند. بيشتر كشورها سن كودكي را 18 سالگي مي­دانند و فقط كشورهاي معدودي هستند كه با توجه شرايط اقليمي و مذهبي در شروع و پايان سن كودكي اختلاف نظر دارند. بطور مثال كشور فليپين كه در سال 1990 كنوانسيون را تصويب كرد قوانين خود را تا حدودي تغيير داده و براي فحشا وخريد و فروش كودكان قوانين جديدي تصويب نموده است. هم­چنين درخصوص سن كار كودكان مطابق با كنوانسيون حقوق كودك تجديدنظر شده است. در ارتباط با برخي از حقوق كودك و مشكلاتي كه كودكان با آن روبرو هستند مثل سرباز گيري، كار،آزار كودك و . . . واحدهايي براي جمع­آوري آمار واطلاعات تشكيل شده است. كشور سريلانكا درسال 1995 قوانين جديدي را در مورد سوءاستفاده جنسي از كودكان، كار كودكان وفرزند خواندگي به­تصويب رساند و سن سربازگيري را از 15به 18 سال افزايش داده است. همچنين يكي از برنامه­هاي ارزنده و آموزشي اينكه اعلاميه حقوق بشر را در برنامه­هاي درسی واردكرده است کشور نپال قوانين خود را در مورد سن كار كودكان تغيير داده­ و براي هر منطقه از كشور يك مسئول رفاه كودك تعيين كرده است.1 در ويتنام نيز در خصوص قوانين مربوط به فرآيند دادرسي كودكان ونوجوانان، تربيت قاضي، پليس وكارشناس حقوقي بر اساس كنوانسيون، تجديد نظر و نيز كميته­هاي حفظ ومراقبت از كودكان در سطح استان و منطقه تشكيل شده است.
فرانسه كه خود عضو كنوانسيون حقوق كودك مي­باشد در سيستم دادرسي كيفري كودكان تجديد نظر كرده و براساس ماده 12كنوانسيون در سال 1993، قوانين جديدي را به تصويب رسانده است و هم­چنين از طريق رسانه­هاي جمعي، آموزش­حقوق كودك، بويژه حق مشورت­كودكان با وكيل درموارد ضروري انجام مي­شود.
در برزيل تقريباً نيمي از پنج هزار شهرداري كشور داراي شوراي كودك بوده و هزار شوراي ويژه قيموميت تأسيس شده است كه هدف آنها حمايت از كودكان در معرض آسيب و خطر است و نهضت ملي حمايت از كودكان خياباني نيز در اين كشور تشكيل شده است.
در كلمبيا، بازرساني درسطح ملي واستاني براي­نظارت بر وضعيت كودكان انتخاب شده ودرضمن آگاه كردن عمومي در زمينه پيمان حقوق  كودك، از طريق رسانه­هاي گروهي، سازمان­ها ومدارس توسط دولت انجام مي­شود.
كشورپرتغال درمورد سن كار كودكان قوانين جديدي به تصويب رسانده و در برنامه­هاي درسي اعلاميه حقوق بشر را وارد كرده است و واحدهایي براي جمع آوري اطلاعات و آمار در ارتباط با مشكلات كودكان ايجاد شده است.
 
 
 
1 . www.  world emmunication . org/childabore
  

این مطلب را هم بخوانید :  شناسایی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم-پايان نامه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟