عوارض منفی
تشنج
یکی از عوارض استفاده بدون برنامه از رایانه این است که بعلت اینکه معمولاً باید کودک نگاه دقیق برتصاویری داشته باشد که دارای حرکات سریع توأم با پرش نور است، در بچههایی که دارای زمینه صرع هستند، می تواند منجر به حملات تشنجی شود.
کم خوابی
با توجه به اینکه کار با رایانه به علت جاذبه زیاد منجر به کم خوابی یا تأخیر زیاد در خواب شبانه کاربر میشود.
اضطراب
کار با رایانه به علت نیازمند بودن به دقت فراوان و یا عوامل دیگر، در صورت طولانی بودن معمولاً منجر به اضطراب، تنش عصبی و تحریک پذیری میشود. این پیامدها میتوانند خود سرمنشاء ناهنجاریهای دیگری شود، به عنوان مثال در بچههایی که زمینه تیکهای عصبی دارند، استفاده طولانی، معمولاً منجر به تشدید عارضه تیک در آنها میشود.