دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم لغوی 

به منظور درک مفهوم حقوقی دفاع مشروع که واژه های ترکیبی از دو جزء یعنی « دفاع » و « مشروع » است. هر یک از واژه ها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

واژه « دفاع » در فرهنگ فارسی عمید به معنای « از کسی حمایت کردن، بدی و آزار را از خود یا دیگری دور کردن، وطن وناموس و حقوق خود و دیگران را از دستبرد دشمن حفظ کردن » آمده است.[۱] در فرهنگ فارسی دهخدا « دفاع » چنین معنا شده است ؛ « دفاع » یعنی موج بزرگ از دریا  ( منتهی الارب )، چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کنند ( اقرب الموارد ) همچنین دفاع کردن به معنای دفع شر نمودن و دفع تعرض کردن است.[۲] برای دفاع معانی متعددی ذکر شده است که عبارتند از: « مصدر لازم : از دستبرد دشمن ( انسان، حیوان ) حفظ کردن ». مصدر متعدی : بازداشتن، پس زدن. در حقوق : پاسخ طرف مقابل به هر دعوا. در فقه : جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حمله آنان.[۳]

دفاع به معنی همدیگر را راندن و دور کردن از کسی آمده است و دفاع کردن به معنی دفع شر نمودن است.[۴] در قرآن دفاع چنین معنا شده است : « دَفَعَ » چون با « الی » متعدی شود به معنی دادن، برگردان، پرداختن است. مثل آیه شریفه : « فَادفَعُو إلَیهِم اَموالُهُم »[۵] و اگر با « عن » متعدی شود معنای حمایت، یاری و دفاع را می دهد. مانند آیه شریفه : « اِنَّ اللّه یُدافعُ عَنِ الَّذینِ ءَ امَنوا… » یعنی همانا خداوند از اهل ایمان دفاع می کند. در صورتی که متعدی شود به معنی دور کردن و کنار زدن است، چنانکه در آیه ۹۶ از سوره مومنون می فرماید : « إِدفَع بِالّتی هِیَ أَحسَنُ السَّیِئَهَ …» ( بدی را به نیکویی دفع کن ).[۶] در المنجد نیز الدفاع به معنای دفع و رد کردن آمده است.[۷] در زبان انگلیسی دفاع مترادف واژه defense آمده است، که از آن معانی دفاع، پدافند، مدافعه، حفظ کردن، بدست می آید defensive  نیز معنای تدافعی و پدافندی را می دهد که از مصدر دفاع کردن یعنی to defend و اخذ گردیده  to defend someone).[8]

مطلب مشابه :  مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی- پايان نامه ارشد حقوق

اما واژه « مشروع » از مادة شرع گرفته شده است. شرع در اصل مصدر است و اسم شده، از جمله معانی آن عبارتند از : « دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از جانب خداوند توسط پیامبران بر بندگان آورده شده است، آشکار کردن راه بوسیله خداوند برای ما ».[۹] مشروع نیز به عنوان صفت عربی است و برخی معانی آن چنین است :« راست و درست، آنچه شرع روا دارد، آنچه بر طبق احکام شرع مجاز و قانونی بوده و در مقابل ممنوع نامشروع است.[۱۰] همچنین مشروع به معنی انگیزه درست در مقابل غیر مشروع که به معنای ناروا و خلاف شرع نیز آمده است.[۱۱] اما در حوزه علم مشروع را برابر با  Legalو غیرمشروع را برابر با واژه  illegalکه از آن معانی متعددی همچون : « غیرقانونی، نامشروع و حرام » بعمل آمده است.[۱۲]

برخی از معانی  Legalعبارت از : « قانونی، شرع، مشروع، مطابق با موازین شرعی، حقوقی و حق قانونی، حق شرعی، اعلانات دادگستری یا اعلانات قانونی که برای اطلاع عامه در روزنامه منتشر می شود و سرمایه گذاری قانونی و شرعی است »[۱۳] فرهنگ انگلیسی  ADVANCEکه به وسیله انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیدهillegal  را به معنی نامشروع آورده و نامشروع را که مخالف مشروع آمده برخلاف قانون معنا کرده است.[۱۴]

۱ـ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد ۱، تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۷، ص ۴۸٫

۱ـ دهخدا، محمد، فرهنگ دهخدا، جلد ۲۷، تهران، انتشارات امیرکبیر،۱۳۵۲،  صص ۵۶- ۴۸٫

۲ـ معین، محمد، فرهنگ  فارسی معین، جلد ۲،  تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ۱۲، ۱۳۷۷، ص ۱۵۴۰٫

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

۳ـ نفیسی، علی اکبر( ناظم الاطبا )، فرهنگ نفیسی، ج ۲، تهران، ۱۳۱۹، ص ۱۵۱۷٫

۴ – قرآن، سوره نساء، آیه ۵٫

۵ ـ قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، جلد ۲، تهران، انتشارات دارالکتاب اسلامیه،۱۳۶۱، ص ۲۵۰ و رضایی، محمد، واژه های قرآن، تهران، انتشارات مفید،۱۳۶۰، ص ۵۷٫

۶ ـ ریگی، محمد بندر، ترجمه المنجد، جلد۱، تهران، انتشارات ایران، چاپ اول،۱۳۷۴، ص ۴۷۵٫

۷ ـ آریانپور، عباس و آریانپور، منوچهر، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۵، ص ۵۱۹٫

۱ـ الشرتوتی  الحوری، سعید، اقرب الموارد، قم، انتشارات مکتب آیت… العظمی مرعشی، ۱۴۰۳ ه.ق ، ص ۵۸۴ و دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد ۲۷،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صص ۳۱۶ـ۳۱۵٫

۲ـ الشرتوتی، الحوری، همان مآخذ، ص ۵۸۴ و دهخدا، علی اکبر، همان مآخذ، ص ۴۹۴٫

۳ ـ سیاح، احمد، فرهنگ دانشگاهی عربی به فارسی ترجمه المنجد، قم، انتشارات اسلام، ۱۳۷۴٫

۴ ـ حییم، سلیمان، فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم، تهران، نشر فرهنگ معاصر، ۱۳۶۹، ص ۴۰۶٫

۵ ـ آریانپور کاشانی، عباس و آریانپور کاشانی، منوچهر، همان مآخذ، ص ۵۱۹٫

۶ ـ ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران، نشر داد، ۱۳۷۲، ص ۱۶۱٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :

۱ ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم ۱۹۹۸٫

۲ ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم ۱۹۹۸ جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

د ـ سؤال های تحقیق

۱ ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟

۲ ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

۳ ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

۴ ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟