-۱۰-۶ مراحل برنامه

اجتماع درمان مدار به عنوان یک فرایند تحول در مجموعة یادگیری اجتماعی معنا پیدا می کند در مجموع هر مرحله برمبنای مرحله پیشین استوار می شود. ساختار سلسله مراتبی در اجتماع درمان مدار به گونه ای پیش بینی شده است که همراه و بر حسب هر مرحله و نیز کل مراحل حرکت از بیرون به درون راه میسر می سازد.

انتظار می رود که چنین درون سازی زمینه های پایداری و تعمیم پذیری مهارت ها را فراهم آورد و بیماران را به خودمختاری و خود انگیختگی روزافزون برای تصمیم گیری های سالم سوق دهد. در  این مسیر، طرح درمان که در قالب سلسله مراتب و مراحل درمانی پیش بینی می شود شرایط این حرکت را فراهم می آورد.

یک دوره اجتماع درمان مدار شامل پنج مرحله اصلی است:

  1. مرحله جهت یابی[۱]
  2. مرحله درمان[۲]
  3. مرحله پیش از ورود مجدد[۳]
  4. مرحله ورود مجدد[۴]
  5. مرحله مراقبت بعدی[۵]
  6. مرحله جهت یابی

اهداف : آشنا نمودن مقیم با فلسفه، قوانین، فرایند گروه و سایر اطلاعات مربوط به برنامه و جهادی نگرش او به برنامه TC و ارزیابی آن

مدت : برحسب طول دوره TC متغیر است و حدوداً از یک تا ۶۰ روز به طول می انجامد

۲-۱۰-۷ مرحله درمان

اهداف : تمرکز عمده بر روش اهداف اصلی روان شناختی و اجتماعی است (خودیاری، مشکلات رفتاری، خانوادگی، تربیتی و حرفه ای سوءمصرف مواد و…)

مدت: برحسب طول دوره TC متغیر است و حدوداً از یک تا ۶۰ روز به طول می انجامد .

 

 

 

مرحله پیش از ورود مجدد

اهداف : تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC

مطلب مشابه :  2 میلیون تومان در ماه به صورت 100% تضمینی ( کار می کنیم فریلنسر )

مدت : بر حسب طول دوره TC متغیر است.

مرحلة ورود مجدد

اهداف : کامل شدن جدایی فرد پس از اقامت در TC (ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مشاوره حرفه ای، همکاری با سایر گروه های خود یار و سایر سیستم های اجتماعی، تربیتی، حمایتی )

مدت: بر حسب طول دوره TC متغیر است.

ضرورت پردازش نظریه و الگوی فراگیر  اجتماع درمانی:

رشد و تکامل اجتماع درمانی TC، عنوان نوعی کیفیت خدمات رسانی انسانی پیچیده، در گستره متنوع برنامه هایی که مبانی و رویکرد TC را پذیرفته اند، روشن می شود به گونه ای  تقریباً به ۸۰۰۰۰ نفر خدمات را عرضه می کنند. این جمعیت، دربردارنده مراجعین متفاوت است که طیف وسیعی از مواد مختلف را مصرف می کند و علاوه بر سوءمصرف مواد شیمیایی، دچار مشکلات اجتماعی روان شناختی پیچیده ای نیز هستند (لئون، ۱۹۹۱، کارول[۶]،  ۱۹۸۶به نقل از ثریا اسلام دوست ،۱۳۸۹).

کانون های اصلاح و تربیت، بیمارستان های پزشکی و روان پزشکی و مجموعه های درمان اقامتی و مراکز حمایتی با این که با سیل ویرانگر سوء مصرف الکل و مواد غیر قانونی مواجه شده اند برنامه TC را در حوزه های فعالیت خود آغاز کرده اند.

تغییرات تدریجی[۷] TCطی دهه اخیر، نمایانگر نیرومندی، استعداد و انعطاف پذیری این الگو در سازگاری با فرایند تغییر و تحول است. با این حال، تکامل TC، ضرورت تدوین مدل و چارچوبی نظری، به منظور پیشرفت در آموزش، اجرا و توسعه برنامه را آشکار ساخته است. در شرایط کنونی، این ضرورت در دو عرصه به هم پیوسته به طور مشخص تر به چشم می خورد : نخست، تنوع فرهنگ ها و دوم، پیچیدگی فرایند درمان.

مطلب مشابه :  نوشته های تازه سایت

روش ساختن فرایند درمان برای پیشرفت الگوی درمانی TC، ضروری است. فقدان اطلاعات مربوط به فرایند درمان، امکان نتیجه گیری پیرامون کارایی TC را کاهش داده و تلاش صورت گرفته در جهت بهبود کارآیی درمان را در تاریکی نگه داشته است. بنابراین چنانچه حلقه های رابطه میان و مداخلات درمانی برنامه، سیر تغییر مراجع و نتیجه نهایی درمان، به طور آشکاری در برقرار نگردد کارایی هر گونه مدل درمانی اجتماع مدارانه امری نامعلوم و کمتر قابل اثبات خواهد بود تعدیل و تصحیح دستور عمل های وجود TC برای افراد مختلف، مشخص گردد. دانستن چرایی و چگونگی تغییر افراد در TC ، پیش شرط ایجاد تغییر در درمان به منظور افزایش  میزان نگهداری[۸] فرد در برنامه و دستیابی به نتایج دلخواه است.

در اولین بخش این نوشتار دیدگاه TC در مورد اختلال (اعتیاد)، فرد (معتاد)، زندگی درست[۹] و بهبودی را مرور می کنیم (لئون، ۱۹۹۴،به نقل از رخساره یزدان دوست،محمود طباطبایی،مهدی امیری).

[۱] orientation

[۲] Treatment

[۳] Pre- Reentry

[۴] Reentry

[۵] After care

[۶] Carol & Sobel 1986

[۷] evolutionary

[۸] Retention

[۹] Right living