مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران -دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف: طرح مساله وضرورت تحقیق 3
ب: اهداف تحقیق 3
ج: سؤلات تحقیق 3
د:فرضیه های تحقیق 3
ه: روش تحقیق 3
و:سابقه تحقیق 4
ز:سازماندهی تحقیق 4
فصل اول:

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی

مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی 5
گفتارنخست:مفهوم شناسی 5
الف: اصل قانون مندی جرائم 5
ب:اصل قانون مندی مجازات ها 5
گفتاردوم:تحولات تاریخی 6
الف: دردوران قبل ازقرن18 6
ب:دردوران پس ازقرن 18 6
مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن 7
گفتارنخست: دلایل پذیرش 7
الف: منافع فردی واجتماعی 7
ب: رعایت عدالت 8
ج:رعایت تفکیف قوا 8
گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها 9
الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی 9
ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل 10
ج: ازمنظرجرم شناسی 11
فصل دوم:

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی

مبحث نخست: مبانی شرعی 13
گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی 13
الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن 14
ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات 15
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی 16
مبحث دوم:مبانی قانونی 17
گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها 17
الف:تشریح اصل167 قانون اساسی 18
ب: ابهامات ونارسایی ها 19
مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری 20
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن 20
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه 23
تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی 26
فصل سوم:

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل

مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری 29
گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی 30
گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی 31
الف:اصول کلی حقوقی خاص 31
ب: اصول کلی حقوقی مشترک 32
گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی 32
مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری 33
گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها 33
گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها 35
الف: تحلیل موادمربوطه 35
ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه) 36
مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی 37
گفتارنخست :دراسنادبین المللی 37
الف: منشورملل متحد 37
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر 38
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 40
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی 41
گفتاردوم: دراسناد منطقه ای 42
الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر 42
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 44
ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر 48
گفتارسوم:دراسنادخاص 48
الف:اعلامیه تهران 48
ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی 51
ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان 55
د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض) 56
نتیجه گیری 59
پیشنهادات 60
منابع 61
چکیده انگلیسی 64

 

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل