اتاق شود) اضافه می شود تاظرفیت فن کوئل بدست آید. انتخاب ان نیز از طریق کاتالوگ های شرکت سازنده انجام می گردد .موتورهای فن کوئل اغلب دارای سه دور(سرعت) میباشد[۱۵]. نکته اینکه در هنگام محاسبه بار برودتی بایستی بار ناشی از موتور فن کوئل نیز به بار اتاق اضافه گردد.
فن کوئل ها دارای انواع مختلف هستند (شکل شماره ۲-)که شامل فن کوئل

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره رغبتی، مربوطه،، ، شود.لذا

دیدگاهتان را بنویسید