برودتی و انتخاب تجهیزات نرم افزار کریر می باشد .
در جدول (۲-۳) تعدادی از نرم افزار مهم موجود که در دنیا استفاده می شود.
جدول (۲-۳) نرم افزارموجود طراحی و محاسبه انرژی در دنیا
عنوان
سال
قابلیت ها
Energy Plus
۳-۲۰۰۱
شبیه سازی انرژی،محاسبات بار،محاسبات مصرف انرژی
Heed
۲۰۰۳
شبیه سازی انرژی،محاسبات بار ،محاسبات

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد کشورهای در حال توسعه

دیدگاهتان را بنویسید