زمینی و فن کوئل سقفی و فن کوئل کانالی میباشند.
همچنین مشخصه فن کوئل ها با مقدار حجم هوادهی فن کوئل ها بیان میگردد.

شکل شماره (۲- ۱۲) شمای کلی انواع فن کوئل مورد استفاده در سیستم های برودتی

۲-۷-۳ دستگاه هواساز
دستگاه تهویه مرکزی(هواساز) از بخش های اصلی فیلتر، فن ،کوئل گرمایی و سرمایی و رطوبت زن و تجهیزات کنترلی تشکیل می

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع موتیفهای، آمینواسیدی، ۴-۱-، cp

دیدگاهتان را بنویسید