دانلود پایان نامه

هندوانه

در آزمون الایزا، از ۱۰۰ نمونه جمع‌آوری شده از مزارع استان گلستان، ۱۵ نمونه آلودگی به WMV را نشان دادند. آلودگی در هر چهار نوع گیاه جالیزی دیده شد. اما بیشترین مقدار آلودگی مربوط به خربزه تعیین گردید و هندوانه آلودگی پایینتری داشت. کمترین مقدار آلودگی به خیار اختصاص داشت.

۴-۲- نتایج آزمون RT-PCR
آغازگرهای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع WMV، ۴-۲).، ۴-۲.، ۱،

دیدگاهتان را بنویسید