دانلود پایان نامه

آمد.
برای محاسبه فاصله ژنتیکی و تعیین میزان تنوع ژنتیکی بین ترادف‌ها و جمعیتهای WMV از ایران و دیگر کشورها که جداگانه همردیف شدند به روش Kimura’s two parameter از نرمافزار MegAling و برای آنالیز انتخاب طبیعی۴۷ و تعیین نسبت جانشینی نامترادف۴۸ (dN) بر جانشینی مترادف۴۹ (dS) که با علامت ? نشان داده می‌شود (کیمیورا، ۱۹۸۳) از نرم

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع هواساز، برودتی، ۲-۷-۴، کندانسور

دیدگاهتان را بنویسید