آمد.
برای محاسبه فاصله ژنتیکی و تعیین میزان تنوع ژنتیکی بین ترادف‌ها و جمعیتهای WMV از ایران و دیگر کشورها که جداگانه همردیف شدند به روش Kimura’s two parameter از نرمافزار MegAling و برای آنالیز انتخاب طبیعی۴۷ و تعیین نسبت جانشینی نامترادف۴۸ (dN) بر جانشینی مترادف۴۹ (dS) که با علامت ? نشان داده می‌شود (کیمیورا، ۱۹۸۳) از نرم

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع سد-، فرساد]۸[،، زینگالس[۲۷]،، هیدرودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید