دانلود پایان نامه

Chenopodium quinoa به طور سیستمیک بوسیله ایزوله CL آلوده شده بود، در حالیکه Rununculus sardous توسط ایزوله EM به طور سیستمیک آلوده شده بود.
دسبیز و همکاران (۲۰۱۱)؛ نوترکیبی در جمعیتهای طیبعی ویروس موزاییک هندوانه را بررسی کردند. تجزیه و تحلیلهای مولکولی بر روی بیش از ۱۰۰۰ ایزوله از بررسیهای اپیدمیولوژیک (۲۰۰۸-۲۰۰۴) و از

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دیدگاهتان را بنویسید