دانلود پایان نامه

مستقیماً پس از عبور از PCR Purification Kit، برای تعیین توالی به Macrogen (کره جنوبی) فرستاده شدند. با کاربرد این کیت، پرایمر دایمرها۴۵ ودیگر ناخالصیها و احیاناً باندهای غیراختصاصی حذف میشود.

۳-۷- تجزیه و تحلیل دادهها
نتایج الایزا با توجه به میزان جذب عصاره برگ سالم (کنترل منفی) با استفاده از فرمولX +3 SD، آستانه جذب

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ISSR، خربزه، طالبی، (فابریکی

دیدگاهتان را بنویسید