شد.

۳-۴-۲- مرحله PCR
در این مرحله برای تکثیر قطعه مورد نظر، ازcDNA حاصل از مرحله قبل استفاده شد. برای انجام واکنش، مخلوط واکنش PCR در جدول ۳-۲ آمده است که با افزودن آب مقطر دو بار تقطیر استریل حجم آن به ۵۰ میکرولیتر رسانده شد (جدول ۳-۳).
واکنش PCR در دستگاه ترموسایکلر شرکت اپندورف و یا مدل LTD شرکت COASTEC ژاپن انجام

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع سویه‌های، ۵`-GTTTAACACTCGAGCAAC-3`، WMV1F، (nt)

دیدگاهتان را بنویسید