شد.

۳-۴-۲- مرحله PCR
در این مرحله برای تکثیر قطعه مورد نظر، ازcDNA حاصل از مرحله قبل استفاده شد. برای انجام واکنش، مخلوط واکنش PCR در جدول ۳-۲ آمده است که با افزودن آب مقطر دو بار تقطیر استریل حجم آن به ۵۰ میکرولیتر رسانده شد (جدول ۳-۳).
واکنش PCR در دستگاه ترموسایکلر شرکت اپندورف و یا مدل LTD شرکت COASTEC ژاپن انجام

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهدینامیکی، زمین لرزه

دیدگاهتان را بنویسید