دانلود پایان نامه

شاهد در نظر گرفته شد. در مجموع در تست الایزا، ۱۰۰ نمونه برای هر نوع گیاه جالیزی آزمایش شدند. برای انجام تست مولکولی آرتی-پی.سی.آر۴۱، سعی شد از هر مزرعه، حداقل ۱ نمونه آلوده که تست الایزای آن مثبت شده است.

جدول ۳-۱- تعداد نمونه و مزارع نمونه برداری شده در استان گلستان
محل جمع آوری
تعداد نمونه
تعداد

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان مهارت های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید