شد.

جدول ۳-۲- مواد لازم در واکنش PCR
مقدار مواد در هر واکنش ۲۵ میکرولیتری (میکرولیتر)
نوع ماده
۵
Taq DNA polymerase buffer (10×)
۵/۱
MgCl2 (50 mM)
۱
dNTPS (10 mM)
۲
forward -Primer (10 ?M)
۲
reverse -Primer (10 ?M)
۵
Taq DNA polymerase (5 U/?l)
۴
cDNA
۱۷
Deionized water
* در آزمایش با پرایمرهای ۱۱۰ و ۵۰۰ جفت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد اسهال، EPEC، اشریشیاکلی، انتروتوکسیژن

دیدگاهتان را بنویسید