بودن نمونههای جمعآوری شده به ویروس موزاییک هندوانه (WMV) از آزمون الایزای غیر مستقیم با آنتی سرم اختصاصی WMV استفاده گردید که مراحل آزمون الایزا با اصلاحاتی در روش کانورز و مارتین (۱۹۹۰) به شرح زیر انجام شد.
۱-۲/۰ تا ۵/۰ گرم از برگهای گیاهان مشکوک به آلودگی در ۵ برابر حجم بافر سیترات آمونیوم ۱/۰ مولار، ۸/۶= pH عصارهگیری شد و به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان خود کنترلی

دیدگاهتان را بنویسید