در تغییر سریع در ویروس موزاییک هندوانه (WMV) در جنوب شرقی فرانسه را گزارش کردند. از سال ۲۰۰۰، سویه EM به تدریج جایگزین سویههای CL در مناطق مختلف جای که آنها همزیستی داشته باشند شدند. به منظور توضیح این تغییر سریع در جمعیت ویروس، خصوصیات بیولوژیکی از یک مجموعهای از ۱۷ جدایه CL و WMV-EM مقایسه شدند. فقط دو گونه متفاوت بودند:

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایمواد مخدر، حقوق فرانسه، بهره بردار

دیدگاهتان را بنویسید