دقیقه

۳-۴-۲-۱- آغازگرهای اختصاصی
از دو جفت آغازگر اختصاصی طراحی شده از ناحیه CP-UTR ژنوم استفاده شد. بطوریکه در واکنش RT-PCR تنها باند مربوط به ناحیه واقع در بین دو آغازگر تکثیر گردید (جدول ۳-۴).

جدول ۳-۴. دو جفت آغازگر اختصاصی WMV از ناحیه CP-UTR
آغازگر ترادف

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دیدگاهتان را بنویسید