دانلود پایان نامه

اضافه شد و به مدت یکساعت در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گذاشته شدند.
واکنش RT با مخلوط کردن ۱۰ میکرولیتر بافر ۵ برابر Expand RT،mM 4/0 DTT،mM 4/0 مخلوط dNTP، ۲۰ واحد RNase inhibitor، ?M 6/0 آغازگرoligodT و U20 Expand RT تهیه گردید. مخلوط حاصل با افزودن آب به حجم ۵۰ میکرولیتر رسانده و در دمای Cْ۴۲ به مدت یک ساعت نگهداری

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد تودهها، ملون، ISSR، هتروتیک

دیدگاهتان را بنویسید