دانلود پایان نامه

اختصاصی طراحی شده برای WMV قادر به شناسایی این ویروس در عصاره گیاه آلوده بودند و کاملاً اختصاصی عمل کردند. استفاده از آغازگرهای اختصاصی WMV باعث تکثیر قطعاتی با اندازه‌های متفاوت از ناحیه CP-UTR’ شدند (شکل ۴-۲).

شکل ۴-۲. نتایج آزمون PCR در ژل آگارز ۱% با بافر TBE. سمت چپ: مارکر DNA . چاهک ۱، کنترل منفی با آب مقطر و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، عوامل محیطی

دیدگاهتان را بنویسید