اختصاصی طراحی شده برای WMV قادر به شناسایی این ویروس در عصاره گیاه آلوده بودند و کاملاً اختصاصی عمل کردند. استفاده از آغازگرهای اختصاصی WMV باعث تکثیر قطعاتی با اندازه‌های متفاوت از ناحیه CP-UTR’ شدند (شکل ۴-۲).

شکل ۴-۲. نتایج آزمون PCR در ژل آگارز ۱% با بافر TBE. سمت چپ: مارکر DNA . چاهک ۱، کنترل منفی با آب مقطر و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دلبستگی ناایمن، اختلالات روانی، حمایت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید