پايان نامه ارشد:مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

غالباً در پرونده هایی که منجر به صدمات شدید بدنی یا قتل می شوند، متهم ادعا می نماید که عمل او در مقام دفاع بوده و انتظار دارد از کیفر معاف شود، و یا به اعتبار اینکه اعمالش توجیه قانونی و شرعی دارد، برائت حاصل نماید و در نتیجه هرگونه صدمه ای که به طرف مقابل وارد نموده است، مباح تلقی شود و فاقد مجازات و ضمان باشد. بدیهی است در بسیاری از این پرونده ها « دفاع مشروع » منتفی بوده و مستحق مجازات است. لیکن در مواردی نیز اعمال متهم مطابق با شرایط دفاع بوده و در نتیجه ادعای او مورد پذیرش قاضی قرار می گیرد و به استناد قانون، برائت حاصل می نماید. در صورتی که عمل مدافع مطابق با مقررات دفاع مشروع باشد، متجاوز مستحق آسیب و صدمات وارده بوده و مدافع در قبال اعمال ارتکابی خود فاقد هرگونه مسؤولیت است، در حالی که ارتکاب چنین اعمال در شرایط عادی مجازات های شدید در پی خواهد داشت. موضوعی که تا این حد دارای اهمیت است، بایستی ابعاد آن بطور دقیق در حقوق جزای ایران و در سطح بین الملل به خصوص اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مشخص شود و ابهامات قانونی آن رفع گردد.

از آنچه گفته شد معلوم می شود دفاع مشروع موضوعی است که به جان، ناموس و مال و آزادی تن مربوط است که این موضوعات مهم تلقی می شوند. بنابراین هرگونه تحقیق در رابطه با این قاعدة حقوقی مهم تلقی می شود و از اهمیت برخوردار است. با توجه به این قاعده حقوقی است که اشخاصی علی رغم از دست دادن جان خود ممکن است خونشان هدر باشد بی حق محسوب شوند و یا اشخاص دیگر دارای حق تلقی شوند. موارد فوق تحقیق پیرامون این موضوع را ایجاب می نماید و نشانگر اهمیت آن است.

به رغم اینکه در سطح حقوق داخلی ایران کتابها، مقالات و پایان نامه هایی در ارتباط با دفاع مشروع تدوین شده اند ولی با این وجود از یک سو ادبیات و نوشته های پیرامون مسأله دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل بویژه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 خیلی جزئی و کلی است و از سوی دیگر نگارنده تا جایی که تحقیق و جستجو کرد تاکنون به مطالعه تطبیقی مسأله دفاع مشروع از حیث مفاهیم، مبانی، موضوع، شرایط و آثار در حقوق جزای ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم  1998 پرداخته نشده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :

1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.

2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.

د ـ سؤال های تحقیق

1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟

2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟