دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: مراحل تاريخي اقدامات سازمان ملل
سازمان ملل متحد و ارگان‌هاي تخصصي وابسته آن نقش مهمي را در طول حيات شصت ساله خود در زمينه تدوين، اجرا و گسترش نظام بين‌المللي حقوق بشر ايفا كردند. پطروس غالي دبير كل سابق سازمان ملل متحد در زمينه جهاني شدن حقوق بشر معتقد است سازمان ملل در پنج مرحله تاريخي در رابطه با حقوق بشر اقدام كرده است:
الف) استقرار نظام حقوق بشر: از تصويب منشور ملل متحد تا تصويب اعلاميه حقوق بشر (1948 – 1945)
ب) پيشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حركت به طرف پذيرش ميثاقين بين‌المللي حقوق بشر يعني ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي (1966-1949)
ج) اجراي نظام حقوق بشر: از اجراي ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر، توسعه فعاليت‌هاي سازمان در زمينه استقرار استانداردهاي بين‌المللي و ايجاد سازوكارهايي براي نظارت بر خشونت‌هاي ضد حقوق بشري تا برگزاري دومين كنفرانس جهاني بشر در وين (1993 – 1976). ضمناً‌ آثار پايان جنگ سرد بر تكامل حمايت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان‌هاي سازمان ملل در اين رابطه قابل ملاحظه است.
د) گسترش نظام حقوق بشر: كنفرانس جهاني وين در موضوع حقوق بشر و پيگيري مصوبات آن (1995-1993) اين كنفرانس يك مرحله مهم در خط مشي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر بود. زيرا اعلاميه كنفرانس با اجماع پذيرفته شد، به طوري كه سازمان را در تعقيب و تقويت فعاليت‌هاي آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان يك هدف با اولويت در سطح توسعه و دموكراسي تشويق كرد.
هـ) مرحله حركت به سوي ضمانت اجرايي جديد در زمينه حقوق بشر (از سال 1995 به بعد). اين ضمانت‌هاي اجرايي دو حوزه را پوشش مي‌دهد: اول ضمانت‌هاي عملياتي كه به اجراي حقوق بشر در عمليات حفظ صلح مربوط مي‌شود. دوم ضمانت‌هاي حقوقي (قضايي) كه دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي و به عنوان مثال در مورد يوگوسلاوي سابق و رواندا مورد توجه قرار مي‌دهد. نتيجه اين‌كه امروزه بيش از هر زماني در تاريخ، شرايط براي تبديل و عملي ساختن يك اميد بزرگ به واقعيت محيا مي‌باشد؛ بدين شكل كه تمام نيروي انسانيت جهت كسب بالاترين، عالي‌ترين و با ارزش‌ترين هدف حقوق و آزادي‌هاي حقوق نوع بشر اختصاص يابد.
از سال 1979 بدين سو، به تدريج و دائما بر شمار كشورهاي تحت نظر كميسيون حقوق بشر افزوده شد و دامنه رويه‌هاي تحقيق و بررسي كميسيون حقوق بشر بسط و گسترش يافت به علاوه سازمان‌هاي غيردولتي و حتي خود قربانيان نقض حقوق بشر روز به روز بر مشاركت خود در فعاليت‌هاي هيأت‌هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيون‌ها و كميته‌هاي فرعي آن افزودند. در مقابل، بسياري از دولت‌ها كه به منظور تأثيرگذاري بر گفتگوهاي كميسيون، در نشست‌هاي آن شركت مي‌كردند با قدرت روز‌ افزون و كارايي رويه‌هاي كميسيون مخالفت مي‌ورزند و گاهي نيز به شيوه‌اي خشونت آميز به عملكردهاي كميسيون اعتراض مي‌كردند.
بطور كلي سازمان ملل استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر را در بيش از هفتاد ميثاق، كنوانسيون و اعلاميه ثبت كرده، كه با منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر شروع و با ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، عهدنامه محو اشكال تبعيض نژادي، عهدنامه محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، عهدنامه ممنوعيت شكنجه، كنوانسيون حقوق كودك و ساير كنوانسيون‌ها كه براي دولت‌هايي كه آن را تصويب كرده‌‌اند الزام آور است، نظام جهاني حقوق بشر را پيش برده است.[1]

امروزه برخي ميثاق‌هاي حقوق بشر بصورت حقوق بين‌الملل عرفي درآمده‌‌اند و لذا حتي براي دولت‌هايي كه آن‌ها را امضاء نكرده‌‌اند، نيز الزام آور مي‌باشند.

1ـ شريفيان، منبع پیشین، صص 60 – .59
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
اهداف اين تحقيق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت
يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.