دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

مقدمه……………………………………. ۱

۱-طرح موضوع و تشریح اهمیت آن……………….. ۱

۲-اهداف انجام پژوهش……………………….. ۱

۳-سوالات کلیدی…………………………….. ۲

۴-فرضیات اصلی…………………………….. ۲

۵- روش انجام تحقیق………………………… ۲

۶-تقسیم بندی و سازماندهی…………………… ۳

۷-سوابق انجام پژوهش……………………….. ۳

بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد ۴

فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها  ۴

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت…………… ۵

گفتار اول: مفهوم سند………………………. ۵

۱- سند رسمی………………………………. ۵

۲- سند عادی………………………………. ۶

گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت………………………………………… ۷

الف: هویت و عناصر آن………………………. ۷

ب: تعریف اسناد هویت……………………….. ۸

ج: نام و نام خانوادگی……………………… ۹

د: تاریخ تولد و نسب………………………. ۱۲

ه: امکان تغییر عناصر هویت…………………. ۱۵

مبحث دوم: انواع اسناد هویت………………… ۱۶

گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن……….. ۱۶

گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن……….. ۱۸

گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن. ۲۱

گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه) ۲۵

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه   ۲۶

گفتار ششم: سایر اسناد هویت………………… ۲۹

مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها……………………………………… ۳۱

گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها…… ۳۱

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه-دانلود پايان نامه حقوق

گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی…. ۳۲

گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه ۳۴

گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها…………………………. ۳۶

فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض  نسبت به تمامیت اسناد هویت   ۳۷

مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی…………. ۳۷

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده……………. ۳۸

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت…………………….. ۳۹

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت……………………………………….. ۴۰

گفتار اول: جرایم مالی…………………….. ۴۰

گفتار دوم: فریب در ازدواج…………………. ۴۴

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین…….. ۴۵

گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم…………………………………. ۴۸

گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت…………………….. ۵۱

بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها…………………………. ۵۵

فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………………………………. ۵۵

مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه………….. ۵۶

گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن……………………………………… ۵۶

گفتار دوم: جعل شناسنامه…………………… ۵۷

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز  اوراق مربوط………………………… ۶۰

مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………………………………. ۶۳

گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه…………… ۶۳

گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر ۶۴

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:ارائه ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود………………………….. ۶۷

گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی  به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت……….. ۶۸

فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها…………………………………. ۷۱

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری…………………………………… ۷۱

گفتار اول: سرقت اسناد هویت………………… ۷۱

الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت………. ۷۱

ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت    ۷۲

گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه………………………………… ۷۳

الف: خلاء جرم انگاری………………………. ۷۳

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری………………………………… ۷۳

مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری…………. ۷۴

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه…………………….. ۷۴

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی………………………………… ۷۴

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا……….. ۷۶

گفتار اول: عدم پیش بینی  ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب……………………………… ۷۶

گفتار دوم: عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت……………………………………. ۷۹

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………. ۸۱

منابع…………………………………… ۸۵

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….۹۲

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

مطلب مشابه :  تعیین مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم-پايان نامه حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

۳- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟