پايان نامه با موضوع نقش مالكيت فكري

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) حقوق پديد آورندگان در فقه معاصر اسلامي

ديدگاه‌هاي مختلفي در مورد ماهيت حقوق پديد آورندگان در فقه اسلامي وجود دارد و گوناگوني اين تفاسير و فناوري منجر به عدم قطعيت و ثبات در اجراي قوانين شده است. اما برخي از اين نظرات، شرعي بودن حقوق پديدآورندگان را تاييد مي‌کند:

١- در فقه عامه

آنان توليد فکري را اگر بهره وري از ان مباح شرعي باشد در زمره‌ي اموال مي دانند و ماليت آن ها را با اعيان يکي مي‌دانند و غاصب اين منافع را ضامن مي دانند و براي اين منافع عوض قرار داده‌اند و بر آنها حق ارث را نيز جاري مي کنند.[1]

٢- در فقه اماميه

برخي از فقهاي اماميه حق پديدآورنده را غير شرعي مي دانند و معتقدند اخذ اجرت در آن روا نيست . معتقدند حقوقي را که عوض مالي قبول نمي کنند ونيز حقوقي که قابل انتقال نيستند نمي توان فروخت مثل حق حضانت، حق ولايت … .

اما، برخي از فقهاي اماميه آن را شرعي مي دانند و معتقدند تأليف، که نتيجه‌ي تلاش‌هاي فکري ، علمي، پژوهشي و محصول انديشه‌ي  نويسنده است منفعتي دارد که نصيب انسان مي‌شود و مؤلف مالک اين منفعت است و مي‌تواند ديگران را از تصرف در ان باز دارد.[2]

اما با وجود اينکه اين نظريات حاکي از پذيرش نسبي حقوق پديدآورندگان مي باشد، جهان اسلام با چالشي جدي در مساله ي حق پديدآورنده رو به روست:

قوانين مربوط به حمايت از مالکيت فکري – اعم از داخلي و خارجي – از جمله ضعيف ‌ترين قوانين از لحاظ اجرايي است. عمده‌ترين نقض قوانين در خصوص : ورود نسخه‌هاي غير مجاز از مرزها به داخل کشور، صادرات غير مجاز آثار موسيقي، بهره برداري غير مجاز از کتاب، توليد و تکثير از لوح فشرده و نوار هاي ويديويي، خريد و فروش غير مجاز نرم افزار هاي رايانه‌اي و ترجمه‌ي غير مجاز کتاب‌هاي خارجي مي‌باشد. بنابر اين وضعيت موجود در کشور هاي اسلامي حاکي از نبود حمايت کامل و جامع از مالکيت فکري مي باشد.[3]

با توجه به آنچه گذشت ملاحظه مي گردد اگر چه فقهاي معاصر گرايش به شرعي دانستن حق پديدآورنده دارند و دلايل فقهي متعددي براي آن ارايه مي کنند : از جمله اينکه آن، را نوعي مالکيت مي دانند، پديدآورنده ي اثر ادبي – هنري را نوعي کار مي دانند و کار را در اسلام محترم مي دانند و يا به قاعده‌ي تسليط استناد مي کنند اما، کشور هاي اسلامي در بيشتر موارد رويکرد متفاوتي را اتخاذ نموده اند.

 

[1] . همان، ص 34.

[2] . همان، صص 136 تا 138.

[3] . حري، عباس، نشاط، نرگس، چگونگي حمايت از مالکيت فکري در کشور هاي اسلامي ، ارايه شده در همايش بررسي حقوق مالکيت ادبي – هنري، تهران، اسفندماه 1381.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.