پايان نامه بررسی امكان جرم تخريب با ترك فعل

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است. در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین و مقرّرات متفرّقه ای که قانون گذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرّر داشته، وجود دارد .

در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب 1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.

رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .

رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .

کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب.

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

 

 

 

 

مقدمه:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف : بیان موضوع     ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب : سابقه تحقیق      …………………………………………………………………………………………………………………………………

ت : سؤالات تحقیق    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ث : فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………

ج : اهداف و کاربردهای تحقیق    …………………………………………………………………………………………………………..

چ : روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ح : معرفی ساختار و پلان تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..

بخش نخست : واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران وانگلیس  ……

فصل نخست : واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب     …………………………………………………………..

مبحث اول : واژه شناسی    ……………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول : مفهوم تخریب    …………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی تخریب   ……………………………………………………………………………………..

بند دوم :  مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه   …………………………………………………………………………………………

گفتار دوم :  مفهوم اموال و اشیا ء    ……………………………………………………………………………………………………..

بند اول :  مفهوم اموال    ………………………………………………………………………………………………………………………….

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال   …………………………………………………………………………………………………….

ب : عناصر و تقسیمات  مال   …………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم : مفهوم اشیاء   …………………………………………………………………………………………………………………………….

الف : مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیاء   ………………………………………………………………………………………………….

ب : انواع و مصادیق اشیاء   ……………………………………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم : سابقه تاریخی جرم تخریب   …………………………………………………………………………………………….

گفتار اول :  سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران   ……………………………………………………………………………..

گفتاردوم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان    ………………………………………………………………………..

فصل دوم :  ارکان و عناصر جرم تخریب    ………………………………………………………………………………………….

مبحث اول :  رکن قانونی    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار  اول :  مفهوم و مبانی رکن قانونی    ……………………………………………………………………………………………

گفتار دوم :  رکن قانونی جرم تخریب   …………………………………………………………………………..

بند اول : رکن قانونی جرم تخریب در ایران   ……………………………………………………………………………………….

بند دوم : رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان   ……………………………………………………………………………….

مبحث دوم : رکن مادی   ………………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول :  مفهوم و مبانی رکن مادی  ………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم :  عناصر رکن مادی جرم تخریب    ………………………………………………………………….

بند اول : رفتار مجرمانه   ………………………………………………………………………………………………………………………….

الف : ماهیت رفتار مجرمانه   ……………………………………………………………………………………………………………………

ب : صور و مصادیق رفتار مجرمانه    …………………………………………………………………………………………………….

بنددوم : موضوع جرم   ……………………………………………………………………………………………………………………………

الف : اموال یا اشیاء    ………………………………………………………………………………………………………………………………

ب : منقول یا غیر منقول   ………………………………………………………………………………………………………………………..

ج :  تعلّق به غیر داشتن    …………………………………………………………………………………………………………………………

1-      تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرّف قانونی    ………………………………………………………………………….

2-      مالکیت مشاعی یا مفروز    …………………………………………………………………………………………………..

د :  اسناد و اوراق    ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.       تعریف اسناد و اوراق    ……………………………………………………………………………………………………….

2.       انواع اسناد و اوراق    …………………………………………………………………………………………………………….

بند سوم :  اضرار به غیر   ………………………………………………………………………………………………………………………….

1.       مفهوم و انواع اضرار به غیر   ……………………………………………………………………………………………….

2.       رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر   …………………………………………………………….

مبحث سوم : رکن معنوی   ……………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن معنوی   ………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : عناصر رکن معنوی جرم تخریب   ……………………………………………………………………………………..

بند اول : عنصر اراده و اختیار    ………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم : عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر  …………………………………………………………………….

بند سوم : داعی و انگیزه مجرمانه     ……………………………………………………………………………………………………..

بخش دوم: واکنش  کیفری در قبال  جرم تخریب در  حقوق ایران و انگلستان    …………………………

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر   ………………………………………………………………………………………………

مبحث اول : مجازات اصلی   …………………………………………………………………………………………………………………

گفتار اول : مجازات ساده    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : مجازات تشدید یافته   …………………………………………………………………………………………………………

بند اول :کیفیات عام تشدید مجازات  ……………………………………………………………………………..

الف : تعدد جرم     …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ب : تکرار جرم    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم : کیفیات خاص تشدید مجازات    ………………………………………………………………………………………….

الف :  کیفیات شخصی تشدید مجازات    …………………………………………………………………………………………….

1.       مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات    …………………………………………………………….

2.       مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات  …………………………………………………………..

ب : کیفیات عینی تشدید مجازات     ……………………………………………………………………………………………………

1.       مفهوم و آثار کیفیات عینی تشدید مجازات    …………………………………………………………………..

2.       مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات    ……………………………………………………………..

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی   ………………………………………………………………………………………..

گفتار اول : مجازات تکمیلی   ………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : مفهوم مجازات تکمیلی  ……………………………………………………………………………………

بند دوم : اقسام مجازات تکمیلی    ………………………………………………………………………………………………………….

الف : مجازات تکمیلی اجباری    ………………………………………………………………………………………………………….

ب : مجازات تکمیلی اختیاری    ……………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : مجازات تبعی    ……………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول : مفهوم مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………..

بند دوم : مصادیق مجازات تبعی    …………………………………………………………………………………………………………

مبحث سوم : مجازات شروع به جرم ، معاونت و مشارکت در جرم   ……………………………………………..

گفتار اول : مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب    ………………………………………………………………………

بند اول : مفهوم و معیار تمییز شروع به جرم تخریب    …………………………………………………………………….

بند دوم : مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم   …………………………………………

بند  سوم: مجازات شروع به جرم تخریب   …………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب   ……………………………………………..

بند اول : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب    ……………………………………………………………………..

بند دوم : ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب   ……………………………………………..

بند سوم : مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب  …………………………………………………………………

فصل دوم : واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی     ……………………………………………………………………………

مبحث اول : واکنش های کیفری مخفّفه    ……………………………………………………………………………………………

گفتار اول : کیفیات مخفّفه قانونی    ………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : کیفیات مخفّفه قضایی    ……………………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم: واکنش های کیفری ارفاقی   …………………………………………………………………………

گفتاراول : تعلیق مجازات    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : آزادی مشروط  ………………………………………………………………………………………………………………………

نتیجه گیری    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف: نتایج  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب: پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

متن انگلیسی قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971   ……………………………………………………………

ترجمه قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971  ………………………………………………………………………..

منابع و مآخذ    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف : منابع فارسی    …………………………………………………………………………………………………………………………………

·          کتاب ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

·          پایان نامه ها    ………………………………………………………………………………………………………………………..

·          قوانین و مقررات   …………………………………………………………………………………………………………………

ب : منابع خارجی    …………………………………………………………………………………………………………………………………..

·          کتاب ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

·          قوانین و مقررات    ………………………………………………………………………………………………………………..

ج :وب سایت ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده  انگلیسی    …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

2

2

2

3

4

5

5

5

5

8

9

10

10

11

13

13

14

15

15

15

17

17

17

18

19

20

21

22

23

23

23

25

25

25

27

29

30

32

34

34

35

37

38

42

45

46

49

49

51

56

59

60

60

60

68

68

69

71

74

74

74

75

76

76

77

79

79

79

80

80

80

81

81

81

83

83

83

92

96

98

98

100

101

104

104

104

106

108

109

112

118

118

120

122

127

135

135

135

137

138

138

138

139

139

140

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان