دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم‌: افق‌هاي برتر سازمان ملل در زمينه حقوق بشر
گزارش گروه ويژه دبير كل با عنوان «جهاني امن‌تر، به مسئوليت ما»[1] اشاره مي‌كند كه به واسطه روندهاي چند سال اخير، مشروعيت كميسيون حقوق بشر به شدت لطمه خورده و اين امر باعث تهديد اعتبار سازمان ملل نيز گرديده است. برخي منتقدان حتي پا را فراتر از اين نهاده و كميسيون حقوق بشر را مثال واضح و روشن «ناكارآمدي يك نهاد» داخل ساختار سازمان ملل ناميده‌‌اند. در هر حال گروه ويژه دبيركل در بندهاي 285 تا 291 گزارش خود، چندين پيشنهاد را جهت ارتقاي ساختار نظارتي حقوق بشر در سازمان ملل ارائه داده‌‌اند كه عبارتند از:
الف- پشتيباني دولت‌هاي عضو از دبيركل و كميسرعالي حقوق بشر به منظور قرار دادن مباحث حقوق بشري در موضوع كار سازمان ملل و گسترش نهادهاي حقوق بشري كشورها؛
ب- تبديل عضويت در كميسيون حقوق بشر به يك عضويت جهانشمول و فراگير؛
ج- قرار گرفتن كارشناسان، پژوهشگران و متخصصان برجسته حقوق بشر در رأس هيات‌هاي اعزامي دولت‌هاي عضو به كميسيون حقوق بشر؛
د- ارائه گزارش ساليانه حقوق بشر از سوي كميسر عالي حقوق بشر؛
و- درخواست شوراي امنيت و كميسيون نهادينه سازي صلح از كميسرعالي در ارائه گزارش منظم به آن‌ها پيرامون اجراي قواعد حقوق بشري مندرج در قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت؛
ز- افزايش بودجه كميسرياي عالي حقوق بشر؛
ح- جايگزيني شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون حقوق بشر و ارتقاي موقعيت آن به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان ملل به گونه‌اي كه هموزن شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي باشد.[2]
پس از انتشار گزارش باتوجه به مطالب مندرج در اعلاميه هزاره و همچنين عكس‌العمل‌هاي متفاوتي كه به پيشنهادهاي گروه ويژه صورت گرفت، دبيركل گزارش نهايي خود را جهت ارائه به اجلاس سران سپتامبر 2005 منتشر ساخت. جالب اين‌جاست كه بحث حقوق بشر در اين گزارش، به مراتب از موضوعيت و اهميت بيش‌تري نسبت به گزارشات قبلي برخوردار شد، به گونه‌اي كه در ابتداي گزارش، عنوان مي‌گردد: «احترام به حقوق بنيادين بشر»‌ از اهداف اصلي ايجاد سازمان ملل مي‌باشد. دبيركل در ادامه با مرتبط دانستن سه مفهوم حقوق بشر، امنيت و بشريت، ضمن اشاره به معضلات كنوني محيط بين‌الملل، بر پيشنهاد گروه ويژه مبني بر تأسيس نهادي جديد با عنوان شوراي حقوق بشر و جايگزيني آن با كميسيون حقوق بشر صحه نهاده و با تأكيد بر هم‌وزني اهميت امنيت و پيشرفت با ارتقاي حقوق بشر، درخواست مي‌كند كه شوراي جديد، به عنوان يك ركن اصلي يا نهاد فرعي مجمع عمومي در نظر گرفته شود.
پيامد چنين پيشنهادي، انتخاب مستقيم اعضاي شورا با رأي دو سوم حاضران در مجمع عمومي بود. ضمن آنكه منتخبين ناچار بودند، خود استانداردهاي حقوق بشر را در حد عالي رعايت نمايند. پيشنهاد تكميلي ديگر دبيركل در خصوص اعضا آن بود كه گروه‌هاي منطقه آن ملزم گردند تعداد بيش‌تري از كشورها را به نسبت كرسي‌هاي اختصاص داده شده معرفي كنند تا امكان رقابت فراهم آمده و كشورهاي داراي پيشينۀ نامناسب حقوق بشر نتوانند به عضويت شورا در آيند. با اين حال مفاد پيش نويس قطعنامه مورد توافق قرار گرفته در 24 فوريه 2006 نشان مي دهد كه بسياري از اين پيشنهادات تعديل شده و با لحني ملايم‌تر در متن پيش نويس گنجانده شده‌‌اند.[3]
 
3- United Nation, A more secre worldResponsibility of the secretary Genrals High level Panel on Threats, Challenges and change, New York, U.N.Publishings 2004.
1ـ بنگرید به بندهای 285 تا 291 در گزارش گروه کاری.
2ـ موسويان، حسين و گلشن پژوه، محمود رضا، حقوق بشر روندها و نظرها، چاپ اول، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1387، ص20 – 18.
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
اهداف اين تحقيق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت
يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.