دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده

مقدمه

بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی. ۶

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن  ۶

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران.. ۱۰

گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون  ۱۲

گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد  عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون  ۱۷

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی.. ۲۰

گفتار اول :دین.. ۲۰

گفتار دوم :عجز.. ۲۲

گفتار سوم :افلاس.. ۲۲

بند اول :تعریف لغوی.. ۲۲

بند دوم : تعریف حقوقی.. ۲۳

گفتار چهارم : مُفلِس.. ۲۳

بند اول :تعریف لغوی.. ۲۳

بند دوم  :تعریف حقوقی.. ۲۳

گفتار پنجم :مـُفلًس.. ۲۴

گفتارششم :اعسار.. ۲۵

بند اول :تعریف لغوی.. ۲۵

بند دوم :تعریف فقهی.. ۲۵

بند سوم :تعریف حقوقی.. ۲۶

گفتار هفتم :امهال و تقسیط.. ۲۸

مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت.. ۲۸

گفتاراول :ورشکستگی.. ۲۸

بند اول :تعریف لغوی.. ۲۸

بند دوم :تعریف حقوقی.. ۲۸

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته.. ۲۹

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع اعسار. ۳۴

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت.. ۳۴

گفتار اول :اعسار واقعی.. ۳۴

گفتار دوم :اعسار قانونی.. ۳۵

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع.. ۳۶

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی.. ۳۶

گفتار دوم :اعسار از محکوم به.. ۳۷

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین.. ۳۸

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی.. ۳۸

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. ۴۰

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

مبحث اول :  دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی.. ۴۰

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار.. ۴۰

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. ۴۲

گفتارسوم :طرفین دعوی.. ۴۳

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. ۴۵

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی.. ۴۶

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. ۴۷

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به.. ۴۹

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار.. ۴۹

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. ۵۰

گفتار سوم :طرفین دعوی.. ۵۱

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. ۵۱

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی.. ۵۲

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. ۵۳

مبحث سوم :ماهیت دعوی.. ۵۳

گفتار اول : نسبی و شخصی.. ۵۳

گفتار دوم :حادث و متغیر.. ۵۴

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار.. ۵۴

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار.. ۵۵

فصل سوم :مستثنیات دین. ۵۷

مبحث اول :مقررات عمومی.. ۵۸

مبحث دوم :برخی قوانین خاص.. ۶۱

مبحث  سوم : ملاک در مستثنیات دین.. ۶۴

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین.. ۶۵

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. ۶۸

مبحث اول :آثار حکم اعسار از  پرداخت هزینه دادرسی.. ۶۸

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی  ۶۸

بند اول :محدوده هزینه دادرسی.. ۶۹

بند دوم :  طرح دعوی واهی.. ۷۰

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی.. ۷۰

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان.. ۷۱

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.. ۷۱

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به.. ۷۲

گفتار اول :معافیت کلی.. ۷۲

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط.. ۷۳

گفتار سوم :آزادی از حبس.. ۷۷

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد.. ۷۷

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار.. ۷۸

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان.. ۷۹

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن.. ۸۱

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی.. ۸۶

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم.. ۸۷

مبحث  سوم : عجز از پرداخت دیه.. ۸۸

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه.. ۸۹

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون  ۹۱

مبحث اول :جرائم مدیون.. ۹۱

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به  ۹۱

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین.. ۹۲

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت  ۹۴

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث.. ۹۴

گفتار اول :شهادت دروغ.. ۹۵

گفتار دوم : تبانی با مدیون.. ۹۵

گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت.. ۹۶

مبحث سوم :جرائم محکوم له.. ۹۶

فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۷

مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی  ۹۷

گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی.. ۹۷

گفتار دوم :فوت معسر.. ۹۸

گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی.. ۹۸

مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به  ۹۸

گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت.. ۹۹

گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع.. ۹۹

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین.. ۱۰۰

نتیجه گیری.. ۱۰۱

منابع و مأخذ.. ۱۰۴

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

مطلب مشابه :  تعیین کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت -پايان نامه کارشناسی ارشد

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟