دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم فلسفی اختیار

علت اینکه در این نوشتار مفهوم فلسفی اختیار را مورد بررسی قرار می دهیم یکی اینست که حکماء با دقت فلسفی قلمرو این واژه را از حوزه مفهوم واژه های مشابه یعنی اراده و قدرت به خوبی تفکیک کرده اند و این تفکیک در مباحث حقوق به ویژه جزایی کارساز است؛ و دیگر اینکه از نظر نگارنده آنچه به عنوان رکن مسئوولیت کیفری محسوب می شود، اختیار در مفهوم فلسفی است و اما اختیار در مفهوم حقوقی، که قسمت بعدی بحث را تشکیل می دهد، از شرایط تحمل مجازات به شمار می رود. بنابراین، به نظر می رسد همین دو جهت برای توجیه ضرورت بررسی و آشنایی با مفهوم فلسفی اختیار کافی باشد.

غالبا در کتاب های فلسفی و کلامی اختیار با عبارت زیر تفسیر شده است : «کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل»[۱]؛ یعنی (آن فعل را) انجام نمی دهد. همانطور که حکیم عالی قدر خواجه نصیرالدین طوسی متذکر شده، اختیار در تفسیر فوق متضمن وجود دو صفت قدرت و اراده نزد فاعل است . پس تا مفهوم فلسفی این دو واژه معلوم نشود، فهم عبارت یاد شده به درستی میسر نخواهد شد .

* عنصر قدرت

قدرت یعنی، فعل و ترک فعل در مقایسه با یک فاعل خاص از نسبت برابر و مساوی برخوردارند؛ به عبارت دیگر، فعل به همان اندازه از او صحیح و ممکن است که ترک فعل، بنابراین چنان که خواجه خود تصریح می کند[۲] . “قادر…. فاعلی باشد که تواند کند و تواند نکند” و یا به تعبیر برخی”معنای قادر آن است که کردن و نکردن نظر به ذات او مساوی باشد [۳]” .