پايان نامه حقوق:شناسایی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: معنای حقوقی خسارت

برای این­که معنای حقوقی خسارت مشخص گردد ناگزیریم در این بند معانی حقوقی خسارت را از منظر حقوقدانان بیان نمائیم.

جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوزی حقوق ذیل واژه خسارت چنین آورده است: « (مدنی-فقه) الف- مالی که باید از طرف کسی­که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب- زیان وارد شده را هم خسارت می­گویند.

برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً یا غیر مستقیم) صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آن­را در حکم خسارت دانسته است (ماده 221 قانون مدنی) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشاء خسارت می­باشد. ( ماده 328 قانون مدنی)»[1]

همچنین ایشان در بیان معنای ضرر نیز چنین آورده­اند: « (فقه) در این معانی به کار می­رود:

الف- صدمه جانی زدن به خود و دیگری خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل.

ب- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.

ج- تعرض به ناموس دیگران.

د- اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت و اختلاس.

ه- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است ( یا عدم النفع ) مانند کندن درختان میوه­ای که شکوفه دارند همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت است. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد.

(مدنی) ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می­شده است (ماده 728 آئین دادرسی مدنی) به ملاک این ماده عدم النفع را در جای دیگر هم    می­توان ضرر دانست.»[2]

«ضرر عرفاً عبارت است از نقصي كه بر مال، آبرو، جان يا هر چيز ديگري كه درباره بعدي از ابعاد وجود شخص بوده و موجوديت دارد و يا مقتضي قريب آن محقق مي‌باشد، وارد آيد.»[3] مرحوم ميرزاي ناييني نيز ضرر را فوت آن­چه كه انسان واجد آن است ( نفس يا آبرو يا مال و جوارح ) دانسته و عدم النفع را نيز بر حسب عرف با اين شرط كه مقتضي آن كامل باشد، ضرر محسوب نموده‌اند.[4] در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني تعريفي از ضرر و زيان نشده است. اما ماده نهم قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مقام احصاي انواع آن بر آمده كه درباره آن صحبت خواهد شد.

خوانساري كه از شاگردان مبرز مرحوم نائيني است مي­نويسد: ضرر عبارت است از فوت چيزي كه انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد يا عرض يا مال يا عضوي از اعضاء بدن…[5] آيت الله مكارم شيرازي نيز در تعريف ضرر مي­نويسد: ضرر از دست دادن هر چيزي است كه ما واجد آنيم و از آن نفع مي بريم از مواهب حيات يا نفس يا مال يا عرض…[6]

به طور كلي مي‌توان گفت ضرر، لطمه زدن به حقوق و مصالح مشروع (مالي يا غير مالي) انسان است. «ضرر و زيان» و «خسارت» هر چند در عرف و در اصطلاح حقوقدانان به يك معني به كار رفته[7] اما اندكي تفاوت دارند. در معناي اول خسارت به معني مالي است كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر پرداخت شود. در اين معنا؛ «خسارت» به مالي كه در مقابل ضرر و زيان وارده، داده مي‌شود، گفته شده است. از طرف ديگر «خسارت» به معني زيان وارده مي‌باشد.

قانونگذار نيز خسارت را در هر دو معني به كار برده است، از جمله ماده 339 كه خسارت را در هر دو معناي فوق الذكر به كار برده است، چنين مقرر مي‌دارد:

«هر گاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده‌دار ديه يا خسارت خواهد بود؛ ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي كه تصرفش در آن مجاز است، واقع شود، عهده‌دار ديه يا خسارت نخواهد بود.» همچنين است مواد 340، 341 و 343 قانون مجازات اسلامي.

خود ضرر

[1] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوزی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سیزدهم، تهران 1382، ص 260

[2] همان منبع، ص 415

[3] موسوي بجنوردي، سيدحسن، قواعد فقهيه جلد اول، دارالكتب العلميه، قم 1391 ق، ص 178

[4] ميرزاي ناييني، منيه الطالب، ص 198

[5] نجفي خوانساري، موسي، منيه الطالب جلد دوم، انتشارات مرتضوي، نجف 1358 ق، ص 198

[6] مكارم شيرازي، ناصر، قواعد الفقهيه، جلد اول، انتشارات مدرسه امام اميرالمؤمنين، قم 1411 ق، ص 55

[7] همان منبع، ص 262

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی