دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

 

چکیده   ۱

مقدمه   ۲

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه   ۵

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی   ۶

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران.. ۶

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران.. ۶

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران.. ۱۰

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. ۱۳

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. ۱۳

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. ۱۵

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه   ۱۹

مبحث اول: دادرسی عادلانه.. ۱۹

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه :.. ۱۹

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه:.. ۲۲

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه.. ۲۵

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. ۲۵

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه.. ۲۶

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. ۲۷

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول.. ۲۸

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی   ۳۰

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. ۳۰

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر.. ۳۱

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه   ۳۳

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی   ۳۶

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه:.. ۳۶

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. ۴۱

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. ۴۲

مطلب مشابه :  ارتباط مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و عنداللزوم -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۴۵

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری   ۴۹

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی   ۵۰

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. ۵۰

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. ۵۵

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. ۶۰

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها.. ۶۳

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱

گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱

گفتار دوم: نشست.. ۷۴

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی   ۸۲

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده). ۸۶

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷

۱-تفاوت در هدف:. ۸۷

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم:. ۹۲

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵

گفتار اول: جری شدن بزهکار.. ۹۵

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار.. ۹۶

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار.. ۹۷

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان.. ۹۸

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه.. ۱۰۰

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری   ۱۰۲

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها.. ۱۰۶

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا.. ۱۰۶

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند.. ۱۰۹

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا.. ۱۱۲

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا.. ۱۱۳

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران.. ۱۱۵

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی   ۱۳۳

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه   ۱۳۴

مبحث اول: تعریف امنیت.. ۱۳۴

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. ۱۳۵

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. ۱۳۹

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه.. ۱۴۱

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن   ۱۴۶

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. ۱۴۶

گفتار اول: استقلال قضایی.. ۱۴۶

گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. ۱۴۷

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. ۱۴۸

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه.. ۱۴۹

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم.. ۱۵۱

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده.. ۱۵۲

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. ۱۵۵

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. ۱۵۵

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. ۱۵۷

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)   ۱۵۷

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۵

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۷

نتیجه گیری   ۱۶۹

پیشنهادات   ۱۷۱

منابع و مآخذ   ۱۷۳

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق:

مطلب مشابه :  بررسی راهکار های کمیته حقوق بشر در رابطه با حق شرط ها-پايان نامه ارشد

هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.