دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه                                                                          

چکیده  

مقدمه  ——————————————- ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

الف- بیان مسئله ———————————- ۳

ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق———————- ۳

ج- پیشینه تحقیق———————————– ۳

د- مسیرتحقیق————————————– ۴

ه- اهداف تحقیق———————————— ۴

و- سوالات تحقیق———————————— ۴

ز- فرضیات تحقیق———————————– ۵

ح- تبیین و توجیه پلان تحقیق———————— ۵

بخش اول- کلیات در رسید گی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن    ۷

فصل اول- تعریف مالیات و بررسی جایگاه آن در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور ——————————————— ۷

مبحث اول- اهداف وصول مالیات و اصول حاکم بر آن—– ۸

گفتار اول- تبیین و بررسی اهداف اخذ مالیات ——– ۹

گفتار دوم- اصول حاکم  بر مالیات و ویژگیهای آن —- ۱۰

بند الف- ویژگیهای مالیات در اسلام—————— ۱۱

بند ب- ویژگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب————- ۱۳

مبحث دوم- فرارمالیاتی ، علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن   ۱۵

گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن  ۱۵

گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی ۱۶

گفتار سوم- راههای جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی    ۱۹

فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی —————————————— ۲۰

مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام ۲۱

مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر——————————————— ۲۳

مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —- ۲۸

بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن ————————————————— ۳۲

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —– ۳۲

مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی ۳۸

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی   ۳۹

فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی ۴۱

مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن   ۴۲

مبحث دوم- مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن – ۴۶

فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن ————————————————— ۵۰

مبحث اول- کیفیات اعتراض  به آرای کمیسیون های مالیاتی    ۵۱

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی————————————————— ۵۷

فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن ——————————————- ۶۱

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن – ۶۲

مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی————————————————— ۶۸

مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی ————————————————— ۷۷

مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی ————————————————— ۸۰

بخش سوم- ضوابط  اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن ———————————————– ۸۹

فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—– ۸۹

مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی    ۸۹

مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی   ۹۰

فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی   ۹۴

مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی  ۹۴

مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات    ۹۷

مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی ————————————————— ۱۰۰

مطلب مشابه :  ارائه کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران- پايان نامه

فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی —— ۱۰۳

مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات ——————————————- ۱۰۴

مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات ——————————————- ۱۰۸

نتیجه گیری—————————————- ۱۱۲

ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی — ۱۱۵

منابع و ماخذ————————————– ۱۲۰

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
در تحقیق مزبور رسیدن به دو هدف مورد توجه بوده است:
الف- هدف علمی           ب- هدف کاربردی
الف- هدف علمی: منظور از این هدف آن است که با توجه به تعدد مؤدیان مالیاتی و نیز احیانا وجود نکات مبهم و پوشیده پیرامون موضوع که در لابه لای مواد قانونی استخراج می شود ابهام و نیز نقص مواد مربوطه روشن شود تا در تدوین قانون مناسب و نیز اصلاح ساختار مالیاتی کشور مورد استفاده قرار بگیرد و در واقع می توان منظور خود را از این هدف نوگستری دانست.
ب- هدف کاربردی : تحقیق مزبور صرفا جنبه نظری محض ندارد بلکه برای شناسایی قوانین مناسب و نیز تبیین حقوق وتکالیف مؤدیان و نیز وظایف مجریان مالیاتی و همچنین اصلاح ساختار مالیاتی کشور
می تواند مفید واقع شود.
 و) سوالات تحقیق
۱- مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی به چه کیفیتی    می باشد.
۲- چه ضوابطی بر صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی حکمفرما است.
۳- چه ارتباطی بین قوانین و ساختار مالیاتی کشور با موضوع فرار مالیاتی وجود دارد.