پايان نامه درباره نقش راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: هدف از تدوين پيش‌نويس

خواسته اصلي از تدوين پيش‌نويس، تصويب آن از سوي کشورهاي توسعه‌يافته عضو سازمان همکاری اقتصادي و توسعه بود  تا مقررات آن به‌عنوان قانوني در بين اين کشورها پذيرفته شود. با اين تصور که در مقررات پيش‌نويس بر قواعد حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي که مورد قبول کشورهاي توسعه‌يافته مي‌باشد، تأکيد شده است؛ لذا پيش‌نويس به سهولت از سوي کشورهاي توسعه‌يافته مورد پذيرش قرار خواهد گرفت و بعد از آن مي‌توانند آن را به جهان در حال توسعه پيشنهاد کنند. با انتشار مقررات پيش‌نويس در سطح وسيع و خروج از مرحله محرمانه تدوين، گروه حامي حقوق بشر و محيط‌زيست، اولين معترضين به مقررات پيش‌نويس بودند. مبناي اعتراض آنها اين بود که در پيش‌نويس تأکيد اصلي و عمده بر حمايت از شرکت‌هاي چندمليتي در کشورهاي سرمايه‌پذير است، بدون اين‌که متقابلاً مقرراتي براي جلوگيري از تجاوز احتمالي اين قدرت‌هاي اقتصادي عصر حاضر به حقوق بشر و محيط‌زيست در کشور سرمايه‌پذير تدوين شده باشد.[1]

بحران اقتصادي آسيا که موجب افزايش ترس و هراس کشورهاي در حال توسعه از خطرات آزادسازي نامحدود اقتصاد شده از يک طرف، رشد و گشترش مخالفت با آزادسازي اقتصادي و جهاني‌سازي اقتصاد از سوي ديگر موجب شد تا پيش‌نويس سازمان همکاري اقتصادي و توسعه که بر حمايت از سرمايه‌گذار خارجي و جريان آزاد سرمايه تأکيد فراوان داشت، محور اصلي مخالفت‌ها و اعتراضات قرار گيرد و بر شدت اعتراض مخالفين با پيش‌نويس افزود و به سطح جهاني گسترش يافت که در نهايت دولت‌هاي اروپايي را وادار به متوقف کردن فرآيند تدوين مقررات پيش‌نويس کرد.[2]

[1] Ibid.

[2] Picciotto, Sol, Linkages in International Investment Regulation: The Antinomies of the Draft Multilateral Agreement on Investment, Journal of International Law , Volume 19, p17.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي