لوینسون سازه وابستگی هیجانی۷۵ را شرح داده است (لوینسون و سی لی۷۶، ۲۰۰۳) این اصطلاح نیاز شدید به حمایت و تایید که پیوندی نزدیک با افسردگی دارد را شرح می دهد. یافته های لوینسون، نتایج رین هرز و همکاران (۱۹۹۹) را مبنی بر این که افراد ۲۱ ساله افسرده نشان داده اند که حمایت اجتماعی شدیدی نیاز دارند تا کسانی که افسرده نیستند را تقویت می

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایمواد مخدر، مراجع صالح، مجازات اعدام

دیدگاهتان را بنویسید