کند. هم چنین مولفان دیگر اهمیت ارتباط بین دلبستگی ناایمن به والدین و افسردگی در نوجوانی را مورد تاکید قرار داده اند (سیچتی و تاث۷۷، ۱۹۹۸). نوجوانان با سابقه DD حمایت اجتماعی کمتری از سوی همسالان نسبت به نوجوانان با سابقه MDD و سایر اختلالات روانی گزارش کردند (کلاین و همکاران، ۱۹۹۷). از بین پیش بینی کننده های متعدد MDD و DD

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع (PBS-Tween)، شستشوی، قبلی.، ۱۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید